Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: Gezim Cafi

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 138 Akti                                                                                                          

Data e regjistrimit 06.09.2023

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 138 akti, në datë 06.09.2023 regjistrimi, që i përket.

KERKUES:      Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, e përfaqësuar në gjykim nga prokurore  Doloreza Musabelliu

SUBJEKT:                Gezim Cafi

ANKUES:           Gëzim Cafi, Violeta Cafi

OBJEKTI:                  Konfiskimin e pasurive

BAZA LIGJORE:       Akti Normativ nr. 1, datë 31.01.2020 “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit të sigurisë publike”

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 05 Tetor 2023, ora 11:00.

Trupi gjykues sipas shortit të datës 07.09.2023 përbëhet: Relatore Nertina Kosova, anëtar Dhimitër Lara dhe Saida Dollani.

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që palët dhe përfaqësuesit/mbrojtësit të marrin dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në vendin e njoftimeve të Gjykatës Posaçme të Apelit, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në ëebsit të gjykatës.

Tiranë, më 14.09.2023.

     KRYESUESE

NERTINA KOSOVA