Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: Rinaldo Xhemo, Anton Filaj, Marije Filaj, Erinda Baci, Elvis Berisha. Ankues: Rinaldo Xhemo. Person i trete: Kajo Kasmi, Landi Veliu, Albana Aliaj, Banka Kombëtare Tregtare sh.a

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 90 Akti                                                                                                            

Data e regjistrimit 25.05.2023

SHPALLJE

NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është regjistruar çështja me nr. 90 akti, në datë 25.05.2023 regjistrimi, që i përket.

KERKUES:      Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, e përfaqësuar në gjykim nga prokuror  Elvin Gokaj

OBJEKTI:                  Konfiskimin e pasurive

KUNDËR:                  Rinaldo Xhemo, Anton Filaj, Marije Filaj, Erinda Baci, Elvis Berisha

ANKUES:           Rinaldo Xhemo

PERSON I TRETË:     Kajo Kasmi, Landi Veliu, Albana Aliaj, Banka Kombëtare Tregtare sh.a

BAZA LIGJORE:       Akti Normativ nr. 1, datë 31.01.2020 “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit të sigurisë publike”

Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar më datë 15 Qershor 2023, ora 09:00.

Trupi gjykues sipas shortit të datës 26.05.2023 përbëhet: Relatore Nertina Kosova, anëtare Saida Dollani dhe Daniela Shirka.

Kjo shpallje publike, bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që palët dhe përfaqësuesit/mbrojtësit të marrin dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi.

Një kopje e kësaj shpallje vendoset në vendin e njoftimeve të Gjykatës Posaçme të Apelit, një tjetër në atë të njoftimeve të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, një kopje bashkëngjitet akteve të dosjes, si dhe një kopje do të publikohet në websit të gjykatës.

Tiranë, më 30.05.2023.

     KRYESUESE

NERTINA KOSOVA