Urdhëra thirrje per gjykim

U R D H Ë R Për Njoftimin e të Pandehurit Binak (ndryshe Paulin) Gecaj

Nr. Akti 73

Tiranë, më 19.06.2018
U R D H Ë R

“Për Njoftimin e të Pandehurit Binak (ndryshe Paulin) Gecaj”

Në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, është caktuar për t’u zhvilluar Seanca Paraprake, për shqyrtimin e kërkesës  penale me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, me objekt: Dërgimin në gjyq të procedimit penal Nr.08 të Vitit 2016, kundër të pandehurit Binak (ndryshe Paulin) GECAJ, i biri i Nikës dhe i Lezes, i datëlindjes 25.04.1973, lindur në Bllatë, Tropojë dhe banues në Paskuqan I, Tiranë, i akuzuar për kryerje të veprës penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”, në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 109/b paragrafi 1 dhe 25 të Kodit Penal, në dëm të viktimave Afërdita Zhuga dhe Samedin Zhuga.

Bazuar në nenin 140 pika 5 të Kodit të Procedurës Penale, gjykata çmon të nevojshme kryerjen e njoftimit të të pandehurit, ndërmjet të tjerave, edhe nëpërmjet afishimit të aktit të njoftimit në këndin e afishimit dhe në faqen e internetit të Gjykatës.
PËR KËTO ARSYE
Gjykata, bazuar në nenet 112 dhe 140 pika 5 të Kodit të Procedurës Penale.
U R D H Ë R O N
Njoftimin e të pandehurit Binak (ndryshe Paulin) Gecaj, për t’u paraqitur në seancën paraprake të caktuar për t’u zhvilluar në datë 29.06.2018, ora 13:00.

Urdhëri i njoftimit depozitohet në Njësinë Administrative Paskuqan, Bashkia Kamëz, afishohet në portën e shtëpisë së tij në Paskuqan I, Tiranë, në këndin e afishimit dhe në faqen e internetit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.

GJYQTARE

Liljana BAKU