Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

VENDIM

Logo koka dokumentit

GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

                                                         KËSHILLI I GJYKATËS

 

Nr.Prot 16                                                                                                                  Datë 07.04.2021

                                                                                                      

                                                                    V E N D I M

Këshilli i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar , bazuar në nenin 25,  27, 28, 38  të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqsor në RSH”, si dhe në neneve 8,9,10 të Vendimit të KLGJ ’’Për procedurat e funksionimit të mbledhjes së Këshillit të Gjykatës’’

                                                                     VENDOSI

  1. Mosndarjen e trupave gjykues të Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për shkak të numrit  të  pakët të gjyqtarëve të Gjykatës sonë , aktualisht 5 gjyqtarë.
  2. Ngarkohet punonjësi i IT-së , të bëjë publikimin e vendimit në faqen zyrtare të Gjykatës në Internet.

 

Tiranë me 07.04.2021

 

Anëtar/Kancelar                                                                              Anëtare/Gjyqtare

  Saimir Shyti                                                                                    Iliriana Olldashi

                                   

                                           Kryetare/Zv/Kryetare e Gjykatës

                                                       Irena GJOKA