Vendime te masave parandaluese sipas aktit normativ